Kathmandu’s Darbar Square (Basantapur).

Kathmandu's Darbar Square (Basantapur).

Kathmandu’s Darbar Square (Basantapur).