Tistung Deurali Bedding Seller

A bedding seller in Tistung Deurali village.

A bedding seller in Tistung Deurali village. He said the locals made the beddings in the village.

टिस्टुङ देउरालीका यी डस्ना पसलेले यो बिक्री केन्द्र हालसालै खोलेका हुन् । डस्ना नजिकै गाउँमा बनाइन्छन् ।