i like prithvi narayan shah than prachanda

i like prithvi narayan shah than prachanda